اخبار برگزیده

متافیزیک رپ

نور بی نهایت هنوز از من ساتع میشه

                                         حتی اگه یه روز خورشید کشان بمیره

بیگ بنگ رپ نسل جدید جهان سومم

                                           با استعاره از من پوزیتروانه شولو سفت شدن

حزبد یه پا خودش قضیه ریسمان و هولوگرافه

                                          اگه دنیا روی  حبابه حزبد  به تنهایی میشه غشا کامل

اگه دنیات رو ده بعدی متصور بشی

                                          حزبد رو از بعد یازده باید رو تخیلت متحمل بشی

من متافیزیکم به کلمات فیریکم

                                       یه  ابر سیاه چال بالای کشانو حزبد پدیدش

 

HezBad


متافیزیک رپ

متافیزیک رپ

متافیزیک رپ

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها